Gemeente Winterswijk heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een StemWijzer laten maken. In de StemWijzer staan 30 stellingen over de belangrijkste onderwerpen die spelen in onze gemeente.

U als inwoner van Winterswijk kunt de stellingen beantwoorden (met eens. oneens of geen van beide) en u krijgt vervolgens te zien met welke politieke partij u de meeste overeenkomst hebt. De StemWijzer is gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat, de meest gebruikte stemwijzer van Nederland.

Klik hier voor: Stemwijzer Winterswijk

Hieronder staat onze toelichting op de vragen van de stemwijzer.

Wij vinden het belangrijk om juist deze toelichting te benadrukken.

 • 1. Het centrum van Winterswijk moet autovrij worden.

  EEens. Een autovrij deel van het centrum is belangrijk voor consumenten en toeristen, maar dichtbij parkeren is voorwaardelijk voor ons winkelcentrum op rustige momenten in de week. De balans wordt gevonden in overleg met alle gebruikers.

 • 2. De gemeente moet toestaan dat vakantiehuisjes gebruikt worden als vast woonadres.

  OOneens. Wij gaan op deze manier geen nieuwe woonwijk maken. De bestemming van deze objecten was duidelijk bij de aankoop. Als het nu niet meer werkt of verloedering slaat toe is sloop altijd nog eerder een optie.

 • 3. Er moeten veel meer gesubsidieerde banen komen voor langdurig werklozen.

  OOneens. Een structureel gezonde arbeidsmarkt is niet mogelijk op basis van veel gesubsidieerde banen.

 • 4. Buurtschapsscholen met te weinig leerlingen moeten sluiten.

  EEens. Scholen met een aantal leerlingen dat onder de wettelijke normen valt, moeten sluiten om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De veel hogere kosten per leerling om deze scholen open te houden is op een gegeven moment niet meer genoeg in balans. Er moet wel aandacht zijn voor de leefbaarheid

 • 5. Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 40% een sociale huurwoning zijn.

  GGeen van beide. WB is voorstander van gemengde woonwijken qua huur en koop. Er zal een goede balans moeten worden gevonden zodat iedereen aan een geschikte woning kan komen. Extra aandacht voor starters en minima is hierbij gewenst.

 • 6. Winterswijk moet meer gemeentelijke handhavers (boa’s) aanstellen.

  EEens. Het aantal boa’s is (meestal) passend bij de Winterswijkse maat. Indien nodig kan het aantal verhoogd worden, bijvoorbeeld op Duitse zondagen.

 • 7. Het ziekenhuis (SKB) moet gebruik kunnen maken van gemeentelijke subsidies.

  EEens. Om het SKB te behouden moet naar alle mogelijkheden worden gekeken. Voor WB is het essentieel dat het SKB voor Winterswijk behouden blijft. Handen af van SKB!

 • 8. De gemeente Winterswijk moet een lokale ombudsman krijgen die kan bemiddelen bij conflicten tussen inwoner en gemeente.

  EEens. Het is een goed idee en indirect is die er al. De Nationale ombudsman behandelt ook klachten over de gemeente Winterswijk.

 • 9. De gemeente moet voor de bestrijding van criminaliteit veel meer gebruik gaan maken van datatechnologie, ook al kost dat veel geld.

  EEens. Criminaliteit moet te allen tijde bestreden worden.

 • 10. Het sociale team moet weg uit de Post en verhuizen naar het gemeentekantoor.

  GGeen van beide. Het instituut De Post is en blijft een waardevol instrument voor en van sociaal Winterswijk. De huidige locatie biedt niet perse het samenwerkingsvoordeel wat werd beoogd. Verder onderzoek is noodzakelijk.

 • 11. De gemeente moet een speciale ambtenaar aanstellen die verenigingen ondersteuning biedt bij administratie en ict.

  OOneens. De Winterswijkse Uitdaging ondersteunt bestuurders van instellingen en sportverenigingen bij het uitoefenen van hun functie zodat zij de handvatten krijgen om hun vereniging toekomstbestendig te maken.

 • 12. Het besluit om een bedrijventerrein aan te leggen bij de Misterweg moet worden teruggedraaid.

  OOneens. Bedrijven hebben steeds meer ruimte nodig. Om genoeg banen te behouden voor de toekomst is deze realisatie voor uitsluitend Winterswijkse bedrijven van groot belang. Behoefte wordt nog eens onderstreept door de snelle verkoop van de recent vrijgekomen industrieterreinen.

 • 13. De gemeente moet meer geld investeren in het onderhoud van sportparken.

  EEens. Sporten verbindt en is essentieel voor een gezonde leefstijl. Winterswijk staat bekend om haar uitgebreide sportaccommodaties. Om dit in stand te houden moet er blijvend geïnvesteerd worden. In samenspraak met de verenigingen worden gekeken wie welk deel van de investeringen op zich neemt.

 • 14. Bij de toewijzing van een sociale huurwoning moeten woningzoekenden uit het eigen dorp voorrang krijgen.

  OOneens. Prioriteit moet uitgaan naar het uitbreiden van het aanbod van sociale huurwoningen.

 • 15. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet worden verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.

  EEens. Dit komt de veiligheid en de luchtkwaliteit ten goede.

 • 16. Boeren die het landschap onderhouden en beheren, moeten daar subsidie voor krijgen van de gemeente.

  EEens. WB ziet hier toekomst voor boeren die genoodzaakt zijn om te stoppen. Schaalvergroting past niet in ons landschap. Terwijl de internationale markt daar vaak wel om vraagt. Dit is vervelend voor de Winterswijkse boeren, maar ons landschap is belangrijker dan economisch gewin op de korte termijn.

 • 17. De ontwikkeling van het Cultuurkwartier (Wooow) moet doorgaan.

  EEens. Muziek- en cultuuronderwijs zijn belangrijke pijlers binnen onze samenleving. Daarnaast worden er 85 tot 95 appartementen gerealiseerd in een meer groene omgeving. En is de bibliotheek weer gevestigd in het centrum.

 • 18. De ambitie om Winterswijk al in 2030 energieneutraal te laten zijn, moet worden losgelaten.

  OOneens. Om in 2030 energieneutraal te zijn blijft een goed streven, maar is het realistisch? Radicaal van het gas af, terwijl de rest van Europa hierin investeert, kan een verkeerde keuze zijn. Daarbij kan Winterswijk het niet alleen. We moeten onze inwoners blijvend motiveren om duurzame keuzes te maken.

 • 19. De gemeente moet bij de provincie en het rijk lobbyen om de N18 te verbreden tot twee keer twee rijbanen.

  EEens. Wij zijn voorstander van goede verbindingen in en naar de Achterhoek. Een N18 met meer capaciteit draagt hier aan bij.

 • 20. Mensen in grote financiële problemen moeten hun schulden kunnen laten overnemen door de gemeente, zodat ze alleen de gemeente hoeven terug te betalen.

  EEens. Dit gebeurt al op kleine schaal. WB vindt vroeg signalering essentieel.

 • 21. De gemeente Winterswijk moet anoniem solliciteren invoeren.

  OOneens. De gemeente Winterswijk beoordeelt alle sollicitanten gelijkwaardig en zonder vooroordelen.

 • 22. De onroerendezaakbelasting (OZB) mag de komende vier jaar niet stijgen.

  OOneens. Het verhogen van lasten voor onze inwoners moet altijd kritisch naar gekeken worden. De OZB is wel een inkomstenbron van de gemeente, die bijvoorbeeld gebruikt wordt om ons voorzieningenniveau op peil te houden. Het Winterswijks belang moet er mee gediend zijn.

 • 23. Winterswijk moet meewerken aan de plaatsing van windmolens in de gemeente.

  EEens. Een paar grote windmolens bij Gaxel (vier) zorgen ervoor dat we voldoen aan de regionaal gestelde duurzaamheidsdoelen van 2030. Dat is een oplossing. WB blijft open staan voor alternatieven. Uit onderzoek is gebleken dat de locatie Gaxel de enige plek is voor windmolens binnen onze gemeente.

 • 24. De gemeente moet zich inzetten om zoveel mogelijk toeristen naar Winterswijk te trekken.

  EEens. Toerisme is heel belangrijk, maar de Winterswijkse maat ook. WB is geen voorstander van mega-campings. Er moet nieuw beleid komen over hoe en waar we ruimte geven aan de toeristische ontwikkelingen.

 • 25. De gemeente moet geen vergunning geven aan bedrijven die veel ruimte nodig hebben maar waar weinig mensen werken.

  EEens. Hiervoor is ons nationale landschap ons te dierbaar. Bijvoorbeeld datacenters zijn wat WB betreft niet welkom in Winterswijk.

 • 26. Er moet bij de milieustraat één vaste middag komen waarop inwoners gratis hun afval kunnen inleveren.

  OOneens. Inwoners hebben de mogelijkheid om afval aan te bieden bij de Rova en overtollige producten en huisraad bij Kringloop Aktief. Dat er voor afval betaald moet worden, draagt bij aan het beperken van afval.

 • 27. Op het Tuunterveld moet een nieuwbouwwijk komen.

  EEens. WB kiest naast inbreiding hier duidelijk ook voor uitbreiding. Hittestress en vergroening van het centrum zijn belangrijke zaken die aangepakt moeten worden. Deze locatie is hier uitermate geschikt voor. Gelukkig is dit beleid door een meerderheid van de raad al goedgekeurd.

 • 28. De gemeente moet zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.

  OOneens. Zonnepanelen op landbouwgrond zijn nodig om onze doelstelling te behalen. Het betreft slechts een klein percentage van de landbouwgrond. Er is hier de laatste jaren succesvol beleid voor ontwikkeld en uitgevoerd.

 • 29. De gemeente moet meer geld investeren in huiswerkbegeleiding.

  OOneens. Dit is geen kerntaak van de gemeente, maar van de scholen en ouders.

 • 30. De Dingstraat moet worden doorgetrokken over of onder het spoor.

  EEens. Dit zou een mooie verbinding kunnen zijn binnen Winterswijk, daarnaast zorgt het voor een betere doorstroming en aanrijtijden van hulpdiensten. Dit moet echter wel in verhouding staan met de prijs van dit alles.