Huishoudelijk Reglement Winterswijks Belang

Definitieve versie de dato 25 april 2007

Geactualiseerd en goedgekeurd in de ALV de dato 21 februari 2016

Geactualiseerd 10 februari 2020 en besproken in de ALV d.d 14 september 2020.

Definitief goedgekeurd in de ALV van 18 september 2021

Betekenis titel

Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. WB: de politieke vereniging “Winterswijks Belang”; b. Bestuur: onder bestuur wordt in dit reglement verstaan het dagelijks bestuur van de politieke vereniging Winterswijks Belang; c. LV: een ledenvergadering van Winterswijks Belang waarin geen stemmingen plaatsvinden; d. ALV: de Algemene ledenvergadering van de leden van Winterswijks Belang; e. BLV: de bijzondere ledenvergadering van Winterswijks Belang; f. Hulp- en Adviesgroep: afgekort H&A. De H&A zijn werkgroepen geformeerd om desgevraagd bepaalde onderwerpen en of vragen te onderzoeken; g. Statuten: de statuten van de politieke vereniging Winterswijks Belang, als zodanig gedeponeerd middels notariële acte. h. Fractie: de raads- en commissieleden vormen tezamen de fractie. i. Kerngroep: de Kerngroep fungeert als denktank en bestaat uit de fractie- en bestuursleden aangevuld met leden met specifieke kennis over een onderwerp. 2. Kiescommissie a. De kiescommissie bestaat uit drie of vijf leden en wordt in de periode voorafgaand van de verkiezingen gevormd. De kiescommissie wordt door het bestuur benoemd. Het bestuur kan hiertoe de kandidatuur bij de ALV in stemming brengen. In de kiescommissie wordt een voorzitter benoemd. De kiescommissie is verantwoording verschuldigd aan de ALV. b. Kandidaten voor de kiescommissie kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris van het bestuur. Kandidaten kunnen voorts door het bestuur voorgedragen worden. Het bestuur zorgt dat het aantal leden van de kiescommissie op peil blijft. c. Bezwaren tegen (kandidaat)leden van de kiescommissie dienen, voorzien van een schriftelijke motivatie van de bezwaarder, ter stemming voorgelegd te worden aan de ALV. Bezwaarder dient zijn schriftelijk bezwaar tenminste eenentwintig dagen voorafgaande aan de ALV bij de secretaris van het bestuur aan te leveren. d. De kiescommissie wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en eventueel 2 vernieuwd voorafgaand aan de verkiezingen. (Reserve)leden van de kiescommissie kunnen, bij geen bezwaar, na vier jaar opnieuw benoemd worden. e. Voor de kiescommissie worden tenminste twee reserveleden benoemd op de wijze als voren omschreven. De reserveleden kennen dezelfde taakstelling en bevoegdheden als de overige leden van de kiescommissie, met dien verstande dat hen dit slechts toekomt bij afwezigheid van een ander lid van de kiescommissie en zij gehouden zijn diens plaats in te nemen. (Reserve)leden van de kiescommissie mogen geen deel uitmaken van de geschillencommissie. f. De kiescommissie heeft tot primaire taak, het coördineren van alle verkiezingen binnen Winterswijks Belang daarbij meenemende de uitkomsten van de Commissie Ambitie en Ontwikkeling. Voorts is zij verantwoordelijk voor het, zover mogelijk, controleren van antecedenten en referenties van kandidaten voor de kieslijst, het samenstellen van de kieslijst na stemming op de ALV, het tellen van de stemmen van alle schriftelijk stemrondes op de ledenvergaderingen en daarvan verslag uitbrengen aan de voorzitter alsmede alle andere activiteiten waarin de hulp van de commissie is gevraagd en deze redelijkerwijs in de lijn van de werkzaamheden van deze commissie liggen. g. De ALV behoudt zich het recht voor om bij stemmingen ad hoc een tijdelijke kiescommissie uit de vergadering samen te stellen. De ALV kan dit slechts bepalen in gevallen waarin deze noodzaak is ontstaan door afwezigheid van de kiescommissie of op voorspraak van tenminste tweederde van de aanwezige leden. Deze tijdelijke commissie heeft de bevoegdheden en verplichtingen overeenkomstig die van de kiescommissie. h. Leden van de kiescommissie mogen geen uitvoering geven aan hun commissieactiviteiten als zij zelf kandidaat in desbetreffende verkiezing zijn, zulks ter beoordeling van het bestuur. 3. Commissie Ambitie en ontwikkeling a. Deze commissie bestaat uit drie leden en voert in aanloop naar de verkiezingen gesprekken met wethouder(s), fractie- en bestuursleden. Doel van de commissie is te inventariseren wie voor een bepaalde functie belangstelling heeft. De commissie legt deze gesprekken via een verslag vast. b. Daarnaast heeft de commissie tot doel In gesprek gaan met (jonge) WB leden en hen kennis te laten maken met de politiek, bijvoorbeeld door het aanbieden van een stagetraject. Doel hiervan is de continuïteit van en verjonging in WB te waarborgen. 4. Geschillencommissie a. De geschillencommissie bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van 3 leden. De geschillencommissie wordt door het bestuur benoemd. Het bestuur kan hiertoe de kandidatuur bij de ALV in stemming brengen. In de geschillencommissie wordt een voorzitter benoemd. b. Kandidaten voor de geschillencommissie kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris van het bestuur. Kandidaten kunnen voorts door de kerngroep en het bestuur voorgedragen worden. Het bestuur zorgt dat het aantal leden van de geschillencommissie op peil blijft. c. Bezwaren tegen (kandidaat)leden van de geschillencommissie dienen, voorzien van een schriftelijke motivatie van de bezwaarder, ter stemming voorgelegd te worden aan de ALV. Bezwaarder dient zijn schriftelijk bezwaar tenminste eenentwintig dagen voorafgaande aan de ALV bij de secretaris van het bestuur aan te leveren. 3 d. De geschillencommissie wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Leden van de geschillencommissie kunnen, bij geen bezwaar, na vier jaar opnieuw benoemd worden. e. De ALV behoudt zich het recht voor om bij stemmingen ad hoc een tijdelijke geschillencommissie uit de vergadering samen te stellen. De ALV kan dit slechts bepalen in gevallen waarin deze noodzaak is ontstaan door afwezigheid van de geschillencommissie of op voorspraak van tenminste tweederde van de aanwezige leden. Deze tijdelijke commissie heeft de bevoegdheden en verplichtingen overeenkomstig die van de geschillencommissie. f. Advies van de geschillencommissie kan door of vanwege ieder lid van Winterswijks Belang schriftelijk verzocht worden. Dit verzoek wordt gericht aan de secretaris van Winterswijks Belang. De secretaris is gehouden dit verzoek binnen een redelijke termijn in afschrift te zenden aan de voorzitter van de geschillencommissie. g. De geschillencommissie behoudt zich het recht voor om niet tot advisering in een geschil over te gaan. Zij dient daartoe met reden omkleed verantwoording af te leggen aan de ALV. In geschillen met een urgent karakter bepaalt het bestuur in eerste aanleg. h. De geschillencommissie is verantwoording verschuldigd aan de ALV. De geschillencommissie kan haar verantwoording aan de ALV achterwege laten en of beperken tot het summier uitspreken van een advies of oordeel in gevallen waarin een betrokkene in een geschil dit uitdrukkelijk, en uitsluitend om redenen van privacy, verzoekt. i. Leden van de geschillencommissie mogen geen uitvoering geven aan hun commissieactiviteiten als zij zelf betrokkene zijn in een geschil, zulks ter beoordeling van het bestuursoverleg. In gevallen waarin leden van het bestuursoverleg in een geschil betrokken zijn, beslist de ALV. 5. Commissies vanwege het bestuur en of de ALV: a. Het bestuur, en of de ALV bij tweederde meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, zijn bevoegd voor bepaalde zaken een commissie in te stellen en daartoe taakstelling te formuleren. b. Bij instelling van deze commissies wordt akte gehouden waarin tenminste staat vermeld wat de doelstelling en de daarmee verbonden taakstelling is en wie in de commissie zijn aangesteld. Voorts wordt een, zonodig voorlopig, tijdspad aangegeven, met daarin opgenomen de datum van oprichting van de commissie, eventuele data van tussenrapportages en de datum van eindrapportage. Standpuntbepaling Artikel 2 Standpuntbepaling geschiedt door werkbezoeken en publieksacties door of vanwege het bestuur, fractie en of wethouders. Hulp & Adviesgroepen Artikel 3 1. In geval van een informatieaanvraag kan door het bestuur een H&A worden geformeerd om bepaalde zaken in kaart te brengen. 4 2. De informatieaanvraag kan afkomstig zijn uit de fractie- en commissieleden, het bestuur, de wethouder(s) of de ALV. De aanvraag dient gericht te worden aan het dagelijks bestuur. De bepaling n.a.v. deze aanvraag om een H&A in te stellen, dan wel het informatieverzoek af te wijzen, zal door de fractie in samenspraak met het dagelijks bestuur worden genomen. Indien hierin geen overeenstemming wordt bereikt zal door twee leden van de fractie en de twee leden van het dagelijks bestuur worden gestemd. Bij pariteit in stemming zal de stem van de voorzitter van het bestuur dubbel tellen. 3. Het bestuur dient binnen 10 (tien) dagen na het ontvangen van het informatieverzoek de aanvrager te informeren over het genomen besluit aangaande het vervolgtraject. Van deze termijn kan slechts worden afgeweken indien het voltallige bestuur en fractie daartoe besluit. De aanvrager dient zo spoedig mogelijk van dit besluit in kennis te worden gesteld. 4. Het samenstellen en het desgewenst wijzigen van de H&A geschiedt door het bestuur. Het bestuur wijst voor desbetreffende H&A, met wederzijds goedvinden, een voorzitter en een secretaris aan. De H&A wordt voor een van tevoren vastgestelde periode samen- gesteld. 5. Het desgewenst nader definiëren van de opdracht t.a.v. deze H&A zal door de voorzitter in samenspraak met de aanvrager geschieden. 6. De inhoudelijke bewaking van het proces is de taak van de voorzitter. Daarbij wordt vooral gelet op het volgen van de opdracht door de H&A. De procesbewaking is een verantwoor- delijkheid van het dagelijks bestuur. Daarbij zal vooral worden gelet of de voorgestelde termijnen in acht worden genomen. 7. Tussen- en eindrapportage dienen aan het bestuur en aan de aanvrager(s) te worden uitgebracht. 8. De informatieaanvrager is bevoegd de vergaderingen van de desbetreffende H&A bij te wonen en zich te (laten) informeren. 9. De H&A heeft de mogelijkheid om externe deskundigen in het onderzoek te betrekken. 10 Leden van het bestuur en de fractie- en commissieleden, alsmede de wethouders, hebben de bevoegdheid iedere H&A vergadering bij te wonen. Kieslijst Artikel 4 1. Kandidaten voor de kieslijst kunnen zichzelf schriftelijk aanmelden of door anderen worden aangemeld bij het bestuur en ontvangen daarvan een ontvangstbevestiging. De aanmeldingstermijn sluit een week voor de desbetreffende ALV. 2. Kandidaten worden op de kieslijst toegelaten nadat zij daartoe een loyaliteitsverklaring hebben ondertekend. De kandidaten voor de kieslijst dienen zich akkoord te verklaren met de afdrachtregeling als bedoeld in artikel 7 lid 2 van dit reglement. De hoogte van de afdracht en de contributie wordt vastgesteld door de ALV. 3. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen zich bij de kiescommissie aan te melden of voorgedragen te worden. Voorafgaande aan de vaststelling van de kieslijst, wordt tijdens de ALV over de lijsttrekker gestemd. De gekozen lijsttrekker wordt geacht de taak als fractievoorzitter op zich te nemen. 4. De kandidatenlijst wordt in een volgordelijkheid op voorstel van het bestuur uiterlijk een week voor aanvang van de ALV aan de leden bekend gemaakt. Bezwaar tegen kandidaten kunnen uiterlijk op de dag voor de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur legt het bezwaar voor aan de geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Tenminste 3 maanden voor de sluiting van de interne kandidaatstelling moet de kandidaat zijn ingeschreven als lid van Winterswijks Belang. De kiescommissie kan slechts in unanimiteit uitzonderingen maken op deze termijn. 5. De ALV bepaalt door stemming de volgorde op de kieslijst. Hierbij zet ieder aanwezig lid 5 een kandidaat op een genummerde plaats op de kieslijst. Per kandidaat wordt de som van de plaatsen vastgesteld door de kiescommissie en waarbij de kandidaat met de laagste som boven aan de definitieve kieslijst wordt geplaatst, de tweede kandidaat zal diegene zijn met de op één na laagste som, enz. Bij gelijke uitkomst van de som der stemming zal de ALV per gelijk geëindigde kandidaat bij meerderheid van stemmen beslissen wie boven wie komt te staan. 6. Het bestuur zorgt voor de indiening van de kandidatenlijst voor de verkiezingen op de wijze als door de kieswet voorgeschreven. 7. Een kandidaat die niet akkoord gaat met de plaats op de kandidatenlijst, kan in beroep gaan bij de geschillencommissie. Hij dient zijn bezwaarschrift via het secretariaat van het bestuur in te dienen. De geschillencommissie neemt, na overleg met de kiescommissie, een onherroepelijk besluit. Wethouders Artikel 5 1. Het bestuur van Winterswijks Belang verzorgt de werving van wethouderskandidaten voor Winterswijks Belang. Alleen leden van Winterswijks Belang kunnen zich kandidaat stellen voor een wethoudersfunctie namens Winterswijks Belang. 2. Werving van wethouderskandidaten geschiedt uitsluitend op grond van een door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd profiel. Dit profiel wordt samengesteld door of in opdracht van het bestuur. Het profiel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 3. Voor de selectie van wethouderskandidaten wordt door het bestuur een selectie- commissie ingesteld. De samenstelling van deze selectiecommissie wordt door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 4. Bij het ontstaan van een acute vacature wordt binnen de fractie en bestuur bepaald wie de rol tijdelijk of langdurig overneemt. Lidmaatschap Vereniging Artikel 6 1. Een ieder die verklaart betrokken te zijn bij de Winterswijkse samenleving en zich akkoord verklaart met de beginselen van de partij, kan zich aanmelden voor het lidmaatschap van Winterswijks Belang. 2. Het lidmaatschap gaat in op de registratiedatum van ontvangst van de aanmelding mits de eerste contributie binnen de gestelde termijn bij de penningmeester is binnengekomen. De rechten ontleend aan het lidmaatschap kunnen slechts worden uitgeoefend indien de contributie is voldaan. 3. Bij aanvankelijke weigering van een kandidaat-lid, legt het kandidaat-lid zelf deze beslissing binnen zeven dagen voor aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie kan leden uitsluitend bij meerderheid van stemmen weigeren Van deze weigering brengt de Geschillencommissie het kandidaat-lid binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk op de hoogte. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 4. Kandidaten geven zich middels een door het bestuur vast te stellen formulier op als lid van Winterswijks Belang. Dit formulier is te downloaden via de website van Winterswijks Belang. Zij dienen kennis te nemen van de voorwaarden als gesteld op dit formulier en deze te bekrachtigen. 5. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het secretariaat. Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari van het volgend jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wanneer 6 een nieuw lid zich aanmeldt, is het lidmaatschap van kracht zodra de contributie over de resterende periode van het verenigingsjaar is ontvangen. 6. Opzegging van het lidmaatschap gaat in op 1 januari van het volgende verenigingsjaar. De contributie over het lopende jaar dient voldaan te worden. 7. Door een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de partij worden alle rechten en verplichtingen die aan het lidmaatschap verbonden zijn opgeschort, behoudens de bevoegdheid van beroep. 8. In geval van een schorsing kan dit maximaal voor een termijn van zes maanden worden opgelegd. 9. Tegen schorsing kan beroep worden aangetekend. In geval van beroep tegen schorsing gelden de voorwaarden als omschreven in artikel 12 lid 3 en 4 van de Statuten. 10.Beroep tegen schorsing of ontzetting dient binnen 4 (vier) weken na datum van ontvangst van de kennisgeving, schriftelijk ingediend te worden bij het secretariaat van het bestuur. 11.Een besluit van de partij om het lidmaatschap op te zeggen wordt onherroepelijk door het verstrijken van de beroepstermijn zonder dat beroep is ingesteld dan wel door een besluit van het bestuursoverleg. Artikel 6a Lief en leed 1. Het bestuur overlegt hoe om te gaan met lief en leed en neemt gepaste maatregelen. Artikel 6b Erelidmaatschap 1. Alleen leden van Winterswijks Belang kunnen worden voorgedragen als erelid; 2. Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid worden voorgedragen; 3. Om als erelid te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een buitengewone prestatie of bijzondere betekenis voor de vereniging; 4. Bij het voorstel tot erelid zal een omschrijving worden gegeven van de redenen hiervoor; 5. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de vereniging; 6. De ereleden zullen op de website van de vereniging worden vermeld, inclusief vermelding van het jaartal en de reden van het toekennen van het erelidmaatschap. 7. De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit. Geldmiddelen Artikel 7 1. De bijdragen van de overheid zijn alleen bestemd voor de fractie, waaruit zij de gemaakte kosten dekken. 2. De raadsleden en wethouders doneren maandelijks een door het bestuur jaarlijks vast te stellen bedrag van hun onkostenvergoeding / wedde in de partijkas, tenzij het bestuur op grond van begrotingsgegevens anders vaststelt. 3. Jaarlijks worden de contributie en de minimale donaties vastgesteld door de ALV op voorstel van het bestuur. 7 4. De financiële commissie, aan wie het financiële toezicht op het bestuur is opgedragen, rapporteert aan de ALV die de penningmeester al of niet décharge verleent. 5. De financiële commissie wordt gevormd door tenminste twee, door de ALV benoemde leden, waarvan 1 lid jaarlijks uittreedt en een nieuw lid voor de financiële commissie door de ALV benoemd wordt. Bestuur en Vertegenwoordiging Artikel 8 1. Een bestuursperiode duurt 4 (vier) jaar. Elk jaar dienen één of twee bestuursleden af te treden. Ieder bestuurslid heeft een maximale termijn van vier jaar. De volgorde van aftreden wordt bepaald door het bestuur zelf. De bestuursleden mogen zich herkiesbaar stellen. 2. Het zittende bestuur heeft de verplichting tijdig tegenkandidaten onder de leden werven. 3. Indien de functie van voorzitter vacant is, wordt deze tijdens de ALV als eerste en afzonderlijk in stemming gebracht. Vervolgens worden eventuele overige vacatures op deze ALV in stemming gebracht. 4. Elk lid kan zichzelf aanmelden of aangemeld worden als kandidaat lid voor het bestuur. 5. Het bestuur krijgt telkenmale stilzwijgend het mandaat van de ALV. Dit mandaat geldt voor het komende verenigingsjaar. 6. Indien tenminste 25 % (vijfentwintig procent) van de leden het mandaat van het bestuur of één van de bestuursleden niet wenst te verlengen, geven zij daarvan tenminste 7 (zeven) dagen voorafgaande aan de ALV schriftelijk kennis aan het bestuur ter attentie van de secretaris. In onderhavig geval zal het mandaat, voor het bestuur of desbetreffend bestuurslid, tijdens de ALV in stemming worden gebracht. Bestuursmandatering geschiedt bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De ledenvergadering dient alsdan zorg te dragen voor kandidaten voor de vervanging. 7. In geval het volledige bestuur aftreedt stelt zij daartoe de leden in kennis. De leden of een gemandateerde afvaardiging daarvan nemen zonodig de lopende zaken waar tot een nieuw bestuur is benoemd. Men heeft alsdan de verplichting zo spoedig mogelijk een ALV dan wel BLV (Buitengewone ledenvergadering) bijeen te roepen ter vorming van een nieuw bestuur. 8. Het Bestuur kiest uit haar midden de vice-voorzitter. 9. Alleen leden van Winterswijks Belang kunnen bestuurslid worden van Winterswijks Belang. 10.Bij tussentijdse vacatures in het bestuur wijst het bestuur, al dan niet uit haar midden, een functiewaarnemer aan voor de periode tot de eerstvolgende ALV waarop er een nieuw bestuurslid wordt gekozen. 11.Indien bij kiezen tussen een meervoudige voordracht van tenminste twee personen de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd. Bij wederom staken van de stemmen beslist het lot. Ledenvergaderingen Artikel 9 1. Een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden krachtens een besluit van het bestuur. 2. Een Buitengewone ledenvergadering is een vergadering ingeroepen op verzoek van tenminste één/vierde van het aantal stemgerechtigde leden en heeft de status van een 8 Algemene Ledenvergadering. 3. Een Ledenvergadering heeft ten doel voorlichting te geven en discussie te voeren over door leden en of Bestuur voorgedragen onderwerpen. Het bestuur kan het initiatief nemen tot het uitroepen van een gewone ledenvergadering. Aanvragen tot gewone leden- vergaderingen kunnen voorts bij het bestuur gedeponeerd worden door tenminste 10 leden en dienen vergezeld te gaan van een agenda. Het bestuur draagt zorg voor verspreiding van de agenda en maakt datum, tijd en plaats bekend. 4. Ieder lid heeft toegang tot de Ledenvergaderingen en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren, voorstellen te doen en aan stemmingen en verkiezingen deel te nemen. 5. Ieder lid heeft ter vergadering, als voren omschreven, het recht om één stem uit te brengen en één stem bij volmacht. 6. Het recht van amendement is van toepassing op de ALV van Winterswijks Belang. Op een amendement kan ook weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend dat subamendement wordt genoemd. Dit subamendement kan worden ingediend onder voorwaarde van steun van tenminste een tiende deel van de aanwezige leden. Een (sub)amendement wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van het dagelijks bestuur. Indienen is slechts mogelijk zolang de beraadslagingen nog niet zijn afgesloten. Een (sub)amendement bevat tenminste de volgende elementen: het voorstel dat men wil wijzigen wordt genoemd; men geeft aan wat moet worden geschrapt, toegevoegd dan wel veranderd; er dient een korte schriftelijke toelichting of motivering aan worden toegevoegd en het voorstel tot wijzigingen wordt onderschreven door tenminste een tiende deel van de aanwezige leden. 7. Ieder lid van Winterswijks Belang heeft het recht om een motie in te dienen. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter. 8. Het bestuur stelt de agenda op en bepaalt de datum, tijd en plaats waar de vergaderingen als bedoeld in dit artikel worden gehouden. 9. Het bestuur verspreidt de uitnodiging voor de vergaderingen tenminste 21 (éénentwintig) dagen van tevoren. De agenda en de voor deze vergadering benodigde documenten worden tenminste 3 dagen voor de datum van de vergadering verspreid. De uitnodiging is tenminste voorzien van datum, tijd en plaats van de te houden vergadering. 10.Van de vergadering worden onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur notulen gemaakt. Deze notulen zijn na veertien dagen op aanvraag beschikbaar. Opmerkingen kunnen desgewenst kenbaar worden gemaakt bij de secretaris. De notulen worden aan de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en vastgesteld. Bevordering integriteitcultuur Artikel 9A Jaarlijks zal door zorg van het bestuur en met inbreng van de Integriteitcommissie en de vertrouwenspersoon ten behoeve van de WB-representanten die direct of indirect met het openbaar bestuur te maken hebben een dagdeel besteed worden aan integriteitvraagstukken. a. Integriteit volgens WB Respectvol met elkaar (en met anderen) omgaan, waarbij rekening wordt gehouden met de rechten en met gerechtvaardigde belangen en wensen van alle betrokkenen. Kernbegrippen zijn : dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. 9 b. Nevenwerkzaamheden en financiële belangen WB-leden, voor zover zij enige functie in het openbaar bestuur verrichten, zijn verplicht om bij de voorzitter i.c. de secretaris van het bestuur al hun nevenwerkzaamheden te melden ( betaalde en onbetaalde ). Het op soortgelijke wijze melden van ( financiële ) belangen is verplicht voor WBrepresentanten die gelet op hun specifieke functie of rol betrokken zijn in projecten die vanuit het Winterswijks bestuur worden geïnitieerd. De voorzitter en de secretaris van WB registreren de melding en beoordelen de eventuele (schijn van) belangenverstrengeling en imagorisico, de toelaatbaarheid van de nevenwerkzaamheden en/of de ( financiële ) belangen. Nevenwerkzaamheden maken onderdeel uit van de functionerings- c.q. de ambitiegesprekken. c. Uitnodigingen en relatiegeschenken Het is gebruikelijk dat bestuurlijke- en of zakenrelaties elkaar bij bepaalde gelegenheden uitnodigen voor lunch of diner. Zulke uitnodigingen kunnen worden aanvaard voor zover de lunch of diner een ondergeschikt deel vormt van zakelijke en of bestuurlijke besprekingen. Geschenken kunnen bestuurders beïnvloeden of de schijn van beïnvloeding opwekken. WBrepresentanten mogen in het kader van hun activiteiten namens WB geschenken van externen tot een maximum van €50 aannemen. Mocht er sprake zijn van structurele schenkingen van een lagere winkelwaarde of geschenken met een hogere winkelwaarde moeten deze worden gemeld bij de voorzitter i.c. de secretaris. Geschenken in de vorm van geld, diensten en reizen mogen niet worden aangenomen. d. Contacten met media en (andere) politici Officiële publicitaire mededelingen – in mondelinge, digitale en schriftelijke vorm – namens Winterswijks Belang zijn voorbehouden aan het bestuur, de fractie- en commissieleden, de wethouders van WB en in voorkomend geval aan de redactiecommissie van WB. Bij het gebruik van sociale media door WB-representanten wordt onderscheid gemaakt tussen het optreden als (1) privépersoon en het optreden als (2) WB-representant. In het eerste geval dienen WB-representanten er rekening mee te houden dat wat zij op sociale media publiceren, van invloed kan zijn op hun omgeving en op de reputatie en het imago van Winterswijks Belang. Daarnaast zijn WB raads- en commissieleden gebonden aan gedragscodes die zijn afgesproken in het coalitieprogramma zodra WB deel uitmaakt van de coalitie die Winterswijk op dat moment bestuurt. e. Gemeentegoederen en -faciliteiten Gebruik van gemeentegoederen zoals telefoon-, kopieer- en ICT apparatuur zijn voor bestuursdoeleinden bestemd. (Ook incidenteel en sporadisch) privé gebruik van deze middelen dient altijd gevraagd en of gemeld te worden. Desgevraagd en in voorkomend geval dient een redelijke vergoeding voor privégebruik afgestaan te worden. f. Omgang met (personeels) vertrouwelijke informatie Iedere WB-representant(e) dient in verband met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer behoorlijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van anderen. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt een aantal eisen aan de verwerking van persoonsgegevens zoals: het verwerken van persoonsgegevens beperken tot de doelstelling(en) waarvoor ze verzameld zijn. Dit betekent dat niet iedereen in de WBorganisatie toegang mag hebben tot persoonsgegevens of deze mag bewerken, verstrekken of verwijderen. WB leden die een functie vervullen in het openbaar bestuur gaan zorgvuldig en correct om met de informatie waarover zij vanuit hun functie beschikken. Zij zorgen ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn. Tevens verstrekken zij geen informatie die vertrouwelijk of geheim is en maken zij niet 10 ten eigen bate of ten bate van persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van hun functie verkregen informatie. g. Sponsoring Sponsoring door WB is alleen toegestaan in het kader van een charitatief doel, uit het oogpunt van goed nabuurschap en ter bevordering van een positieve beeldvorming van WB. Met sponsoring (ten gunste) van WB door derden is de onafhankelijkheid van het gemeentelijk bestuur in het geding. Sponsoring van WB, in welke vorm dan ook (het door externen verstrekken van geld, goederen, diensten of faciliteiten aan WB) is niet toegestaan indien daar ook maar de geringste tegenprestatie voor wordt verwacht, zulks naar oordeel van het bestuur. h. Klachten over gedragingen van WB-leden Het bestuur van WB benoemt een vertrouwenspersoon. De ALV benoemt op voordracht van het bestuur een Integriteitscommissie. Bij klachten over gedragingen zal het WB-lid eerst waar mogelijk zelf de ander(en) aanspreken op zijn of haar gedrag. WB-leden kunnen ook een (schriftelijke) klacht indienen over de wijze waarop een ander WB-lid zich heeft gedragen (onbehoorlijk gedrag). Daarbij kan het ook gaan om een klacht inzake ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, discriminatie etc. Klachten over gedrag en vermeende integriteitschendingen kunnen worden gedeponeerd bij de vertrouwenspersoon van WB. Als een WB-lid een ongewenste situatie bespreekbaar wil maken, kan hij/zij in vertrouwen de vertrouwenspersoon benaderen. De vertrouwenspersoon kan begeleiding bieden bij het vinden van een oplossing en adviseren over mogelijke vervolgstappen indien overgegaan wordt tot het doen van een melding van een (vermoedelijke) integriteitschending. De vertrouwenspersoon kan niet verplicht worden om informatie te verstrekken aan andere WBleden. Deze vertrouwenspersoon kan met instemming van de klager de (vermeende) schending voorleggen aan de Integriteitcommissie. Deze commissie kan na onderzoek en beoordeling van de schending, WB-leden schorsen voor (on-)bepaalde tijd om een bepaalde functie of ambt binnen of namens WB uit te oefenen, een reprimande uitspreken, dan wel overgaan tot royement van een lid. De behandeling van een klacht geschiedt zo discreet mogelijk. De uitspraak van de Integriteitcommissie is bindend tenzij het desbetreffende WB-lid waartegen de klacht is gericht, besluit de beoordeling voor te leggen aan de ALV/BLV. Hij of zij dient zich daarbij te realiseren dat het geschil alsdan meer openbaarheid krijgt. In ernstige gevallen waarin het ongewenste gedrag mogelijk een strafbaar feit is, staat het een ieder vanzelfsprekend vrij om aangifte te doen. Oproeping ter Buitengewone Ledenvergadering Artikel 10 De aanvragers van een BLV dienen een opgave van hun onderwerpen voor te leggen aan het bestuur. Wijzigingen en aanvullingen huishoudelijk reglement Artikel 11 1. Dit reglement kan slechts door de ALV worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Statuten van Winterswijks Belang. 2. Een besluit tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op de dag 11 volgende op die waarop de ALV dat besluit neemt, tenzij de ALV een later tijdstip vaststelt. Besluitvorming buiten de Algemene Ledenvergadering Artikel 12 Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt Winterswijks Belang in en buiten rechten. Slotbepaling Artikel 13 In gevallen waarin Statuten en Huishoudelijk Reglement niet voorzien, en in spoedeisende onvoorziene gevallen, beslist het Bestuur, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de ALV. Dit reglement is vastgesteld door de ALV de dato 25 april 2007 en per die datum in werking. In de ALV de dato 14 september 2020 zijn de aanpassingen besproken en in de ALV de dato 18 januari 2021 is het reglement definitief vastgesteld.