Terugblik op de raadsvergadering

WINTERSWIJK-MISTE – door Vlok van Harten

Wederom een digitale raadsvergadering. Wat kijken we ernaar uit om weer in de raadzaal te vergaderen en elkaar te ‘zien’, in de meest ruime betekenis van het woord.
In de vragenronde informeerden we naar de stand van zaken over onze motie met betrekking tot de landschapselementen die in oktober 2018 door de raad werd aangenomen. Hierin werd het college opgedragen met behulp van satellietfoto’s onderzoek te doen naar de landschapselementen die in de loop der jaren zijn verdwenen en met de uitkomsten van dit onderzoek een verbeterplan op te stellen samen met grondeigenaren en landschaps- en natuurorganisaties. De wethouder zegde toe hier binnenkort mee te komen.
Op de agenda ook de ondertunneling van de spoorwegovergang Greversweg. Nu de kosten veel hoger blijken uit te vallen dan oorspronkelijk geraamd, waarmee ook het door de raad beschikbaar gestelde bedrag fors zou worden overschreden, vond WB de kosten niet meer opwegen tegen het maatschappelijk belang van de tunnel.
Op het nieuwe bermbeheerplan hebben we zeer positief gereageerd. Met dit plan wordt beoogd om alle bermen in de gemeente ecologisch te beheren, nu is dat een kwart. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de biodiversiteit in onze gemeente te verbeteren.