Motie Geldautomaten, door WB

WINTERSWIJK  – gemeenteraad

In de raadsvergadering van 30 juni heeft Winterswijks Belang de motie Geldautomaten ingediend. Hierin werd het college opgeroepen om te onderzoeken of de gemeente invloed kan uitoefenen op het locatiebeleid van Geldmaat en zich in te spannen om contant geld in Winterswijk beschikbaar en bereikbaar te houden. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen, een resultaat waar WB trots op is!

Hieronder de volledige tekst:

Motie

Indiener(s): Winterswijks Belang

Onderwerp: Geldautomaten

Zaaknummer:

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk, in openbare vergadering bijeen op 30 juni 2022,

constaterende dat:

 • de geldautomaten van ABN AMRO, ING, en Rabobank zijn samengebracht in het bedrijf Geldmaat met als doel dat contant geld in Nederland beschikbaar en bereikbaar blijft;
 • bij de indeling van de geldautomaat-locaties door Geldmaat wordt gekeken naar het aantal transacties en het aantal bezoekers in het gebied én er een 5-kilometernorm is opgesteld door Geldmaat in samenspraak met DNB en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer;
 • het Winterswijkse verzorgingsgebied voor de detailhandel groter is dan Aalten en Oost-Gelre samen, zeker ook dankzij het grote aantal Duitse consumenten;
 • een Duitse consument in Nederland juist contant betaalt, doordat in Duitsland de mogelijkheden van digitaal betalen nog steeds beperkter zijn dan in Nederland;
 • het huidige serviceniveau van Geldmaat in Winterswijk veel vragen en irritatie oproept, mede blijkend uit social media en berichtgeving in de krant;
 • er uit het netwerk van ondernemers in Winterswijk mogelijkheden zijn aangeboden aan Geldmaat;
 • er op meerdere plaatsen pinwinkels worden gepland in Nederland, zo ook in Doetinchem;

overwegende dat:

 • de locatiewijzer van Geldmaat aangeeft dat in Aalten en Oost-Gelre respectievelijk 5 en 6 geldmaten aanwezig zijn, tegen 4 geldmaten  in Winterswijk;
 • het Winterswijkse verzorgingsgebied voor de detailhandel groter is dan Aalten en Oost-Gelre samen;
 • de 5-kilometernorm betekent dat er is afgesproken dat iedereen in Nederland binnen een hemelsbrede straal van 5 kilometer toegang heeft tot een geldautomaat, maar Winterswijk een bijzonder druk winkelcentrum kent;
 • naar aanleiding van een eerdere brandbrief d.d. 9 april 2021 gemeld is vanuit Geldmaat dat er geen retailwinkels interesse hebben getoond als locatie, wat direct is tegengesproken door de initiatiefnemers;
 • ook de winkeliersvereniging ABH-City en de marktvereniging pogingen doen om een lans te breken voor Winterswijk richting Geldmaat;
 • in het kader van Winterswijk Armoedevrij het beschikbaar hebben van contant geld een essentiële rol speelt in het leven met een beperkt budget;

roept het college op om:

 • te onderzoeken of het mogelijk is om vanuit  de gemeente een rol van betekenis te kunnen spelen in het locatiebeleid van Geldmaat;
 • gebruik te maken van haar contacten in de gemeente Doetinchem waar wél een positieve afweging door Geldmaat is gemaakt ten aanzien van het aantal geldautomaten en dus wél een ‘pinwinkel’ wordt gerealiseerd;
 • zich in te spannen om contant geld in Winterswijk beschikbaar en bereikbaar te houden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare

vergadering gehouden op 30 juni 2022,

de griffier, de voorzitter,

w.g. w.g.