Geachte voorzitter,

‘We bouwen verder aan een duurzame, inclusieve Winterswijkse samenleving’ staat in het voorwoord van deze kadernota. Met daarin verweven de belangrijke speerpunten burgerparticipatie en armoedebestrijding. Dit verwoordt exact het beleid waar Winterswijks Belang destijds voor is opgericht. Het zijn en blijven de kernwaarden van onze partij. We hebben allemaal het voorrecht om op één van de mooiste plekken van ons land te wonen en werken. Of je nu bij het CDA, de VVD, VW, GroenLinks, de Pvda of WB hoort: we hebben met elkaar samen de verantwoordelijkheid om hier op een goede, prudente manier mee om te gaan. Om het beste te doen voor Winterswijk. Wij als volksvertegenwoordigers en ook het bestuur en organisatie, hebben de uitdagende maar ook moeilijke taak om het goede te doen voor onze inwoners, onze kinderen en kleinkinderen, de toekomstige inwoners, en alle bezoekers aan Winterswijk.

Winterswijks Belang kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst. En naar aankomende 3 jaar. We hebben veel mooie en belangrijke doelen op de agenda gezet met elkaar en die zijn vinden wij goed voor Winterswijk. Aangezien dit een kadernota is en geen begroting zal WB niet op alle details ingaan. Dat komt bij de begroting, omdat dat het moment is om de keuzes echt te vertalen. Onze ambities reiken ver. Als het aan WB ligt worden we de groenste gemeente van Nederland. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen, maar ook als toeristische gemeente met het predikaat Nationaal Landschap. Heel goed dat daarom het revolverend fonds dat dit jaar in uitvoering komt, van waaruit iedere inwoner geld kan lenen om de eigen woning te verduurzamen. Daarnaast willen we voldoende laadpalen voor de stortvloed aan elektrische auto’s die op ons af gaat komen. Zowel in de openbare ruimte, voor alle bezoekers, maar ook voor onze inwoners die bijvoorbeeld in de Pelkwijk wonen. We hebben met alle politieke partijen een deal gesloten: in 2030 zijn we energieneutraal. Door tegenstand voor windmolens is er een moratorium ingesteld: we gaan pas naar windmolens kijken als we het niet halen om energieneutraal te zijn zonder. We gaan hard aan het werk om naast wind van zee, via Winterswijkse zonne-energie die neutraliteit te bereiken. Een enorme opgave maar afspraak is afspraak! Dit gaat via zonnepanelen op daken en op land, en gelukkig hebben we goede kaders vastgesteld voor zonneparken en velden. Wij zullen initiatiefnemers voor zonneparken indien ze binnen de vastgestelde kaders opereren, niet moeten tegenwerken maar juist verwelkomen! Niet alleen omdat we dit afgesproken hebben, maar ook omdat we geen tijd meer willen verliezen. Daarnaast zet WB in op snelle realisatie van een snellaadstation voor elektrische auto’s. Winterswijk: de groenste gemeente van Nederland. Niet alleen qua natuurschoon, maar ook qua duurzaamheid. Het kan volgens ons!

Winterswijk heeft met de sportnota een grote stap gemaakt als het gaat om de kwaliteit van onze sportaccommodaties. We waren initiatiefnemer destijds en zijn hier trots op. En wij denken alle sporters in WInterswijk! Als sluitstuk op de nota kan eind 2019 daar nog een ijs- en skeelerbaan aan toegevoegd worden. Om de kwaliteit van de sportvoorzieningen te kunnen handhaven is een eigen bijdrage door de leden te rechtvaardigen. Door het zoeken naar mogelijkheden om de sportvoorzieningen doelmatiger te gebruiken kan door de opbrengst hiervan de eigen bijdrage verlaagd worden. We mogen hier best op wat inventiviteit rekenen van de verenigingen. De lidmaatschappen zijn nog steeds in vergelijk tot ons omringende plaatsen niet hoog te noemen. We moeten het samen doen. Een extra bijdrage van nog geen euro per maand per sporter moet op te brengen. En zo zijn we naast de groenste gemeente ook de sportiefste!

De exploitatie van zwembad Jaspers dient anders vormgegeven te worden om niet uitsluitend afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies. Het zoeken naar extra commerciële activiteiten kan er voor zorgen dat de exploitatie toekomstbestendig wordt. Laat duidelijk zijn: WB vindt het belangrijk dat het zwemonderwijs voor iedereen toegankelijk blijft, ook voor groepen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen. Ook in toekomst, maar wel toekomstbestendig!

Het realiseren van een Cultuur Kwartier wordt door WB van harte ondersteund. Wat een mooi plan met oog voor detail! Met name de parkeerplaats met de groenvoorziening en lager geplaatste bomen en de woningen voor creatieve geesten, maken het verschil tussen een stuk ordinaire nieuwbouw en het architectonisch inpassen van iets bijzonders in het hart van Winterswijk. Even ter verduidelijking: WB wil ook graag ruimte voor meer woningen, met bijzondere aandacht voor flexibele woonvormen zoals tiny houses en containerwoningen. Maar deze plek aan de Roelvinkstraat is onderdeel van het Cultuurkwartier en vormt een symbiose met de voorkant. Daarnaast kan door het verplaatsen van de muziekschool naar dit Cultuurkwartier een efficiencyslag gemaakt worden, zodat muziekonderwijs met minder subsidie toe kan. Hier geldt hetzelfde credo als voor het zwemonderwijs: we willen ons goede muziekonderwijs behouden. De tender van het cultuurkwartier kan hierbij helpen. Ook het terughalen van de bibliotheek naar het centrum, waarbij de bezoekersaantallen waarschijnlijk stijgen, wordt door WB omarmd. Het schrappen van de subsidie voor Vereniging Het Museum vindt WB niet acceptabel en wordt middels een amendement voorkomen. De museumfabriek en het HIP, de vele vrijwilligers en de duizend donateurs mogen hier op steun van de coalitie rekenen.

Door een deel van Park Achterhoek uit te geven als bedrijventerrein hebben we een belangrijke ondernemer binnen de gemeentegrenzen weten te houden. WB hecht er veel waarde aan dat de te bouwen opslaghal in Park Achterhoek landschappelijk inpasbaar wordt gemaakt, waarbij ook buurtbewoners worden betrokken. Door deze ontwikkeling kunnen vele arbeidsplaatsen behouden blijven, blijft een deel van het Arrisveld bestemd als zorgpark en kan het project stadstuinbouw nog steeds uitgevoerd worden. WB heeft vanaf het begin veel gezien in Park Achterhoek. Er was te weinig sturing de laatste jaren. Uiteindelijk is er met deze afgeslankte invulling door het college toch nog voldaan aan de wens van meerdere partijen: één plus één is drie!

Bij de opstart van de centrumvisie, maar ook voor de dit jaar nog te starten upgrading van de markt. willen wij het college expliciet vragen een innovatief en creatief stedenbouwkundig bureau te consulteren. Een frisse blik van een ‘out of the box’ denkende groep mensen kan mooie invullingen opleveren. Dit in samenspraak met alle andere partijen die de markt gebruiken zoals de marktvereniging, Vereniging Volksfeest, Horeca Winterswijk en ABH City. Zo blijven we ook de gezelligste gemeente van Nederland!

WB is een groot voorstander van meer ruimte voor initiatieven in het buitengebied. Zowel initiatieven op het gebied van wonen als werken. Het bezoekerscentrum in de Steengroeve valt hier bijvoorbeeld ook onder. Goed dat dit initiatief nu van start kan gaan. We verheugen ons op de opening in 2021! Initiatieven die de leefbaarheid van ons buitengebied vergroten en de kwaliteit van het landschap versterken moeten wat ons betreft worden gestimuleerd. De kwaliteit van het Landschap is daarbij leidend. Wij zijn tegen verstening van het landschap, maar een plan waarbij een lelijke steen wordt vervangen door een mooie, kan op onze steun rekenen. Dat geldt eens te meer voor plannen waarbij duurzaam wordt gebouwd en door middel van streekeigen erfbeplanting de biodiversiteit wordt bevorderd.

Nog een belangrijk punt voor WB: Bij een integrale aanpak van routestructuren voor wandel- fiets- en hippische paden willen we meegeven dat ook hierin inclusie belangrijk is. Dat er voldoende aanduiding is of routes geschikt zijn voor rolstoelen, duo-fietsen e.d. Laten we niet vergeten gebieden aan te wijzen zonder paden, waar flora en fauna het alleenrecht hebben, wild zich terug kan trekken en die ontoegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters. Terrein-beherende organisaties als Natuurmonumenten ervaren een enorme recreatiedruk in natuurgebieden. Daar moeten we zuinig op zijn en blijven.

Tot slot: Winterswijks Belang wil de organisatie danken voor de inzet afgelopen jaar. Er is veel werk verzet door iedereen. Wethouder Zomer zei het onlangs nog in de krant: we hebben vertrouwen in de toekomst, en de sfeer is prima. Het nieuwe coalitieakkoord is ambitieus maar verantwoord. Er wordt met lef geïnvesteerd terwijl de schulden niet onverantwoord oplopen. De grotere bijdrage van het rijk maakt de keuzes die gemaakt worden niet anders. De begroting is structureel sluitend met op termijn een dalende schuldenlast. Dat is essentieel. De financiële positie van Winterswijk is goed, voor WB alle reden om het coalitieakkoord te volgen en door te gaan op de ingeslagen weg! Winterswijk: de groenste, sportiefste, gezelligste en gezondste gemeente van Nederland waarin iedereen meedoet. Voorzitter, tot zover de eerste termijn van Winterswijks Belang.

Henk Jan Tannemaat Fractievoorzitter